• Rydych chi yma:
  • Cartref
  • Atyniadau yn y cyffiniau

Atyniadau yn y cyffiniau...

Harbwr Porth Tywyn

Marina mwyaf newydd Cymru, gyda lle i 450 o gychod, llwybrau cerdded ar hyd yr harbwr, traethau, ac yn agos at siopau’r dref a’r brif reilffordd.
(TÂL PARCIO).
GWEFAN MAP

Cae Rasio Ffos Las

Cae rasio modern rhagorol, y cyntaf i agor yn y Deyrnas Unedig mewn 80 mlynedd!
GWEFAN MAP

Theatr y Ffwrnes

Theatr byw o’r safon uchaf gydol y flwyddyn, cystal ag unrhyw beth sydd gan y West End i’w gynnig ar hyn o bryd!
GWEFAN MAP

Clwb Golff yr Ashburnham

Ystyrir yr Ashburnham, sydd wedi cynnal nifer o bencampwriaethau proffesiynol ac amatur o fri, yn un o’r cyrsiau Pencampwriaeth gorau ym Mhrydain ac ar hyn o bryd dyma’r cwrs 6ed gorau yng Nghymru.
GWEFAN MAP

Castell Cydweli

Castell Normanaidd godidog o’r oesoedd canol yn sefyll ar lan afon Gwendraeth yn nhref hynafol Cydweli.
GWEFAN MAP CERDDED

Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli

Mae’r amgueddfa yn dehongli ac arddangos gwybodaeth ac arteffactau o waith tun Cydweli, gwaith glo Morlais a diwydiannau lleol eraill.
(AM DDIM).
GWEFAN MAP

Cei Cydweli

Mae yn yr ardal gyfoeth o fywyd adar gan gynnwys rhydwyr, hwyaid a gwyachod ar rannau uchaf y foryd, sydd i’w gweld o’r cei.
(AM DDIM).
GWEFAN MAP

Traeth Llanelli

Atyniad poblogaidd i ymwelwyr o bell ag agos. Caffi a chanolfan ymwelwyr ar lan y môr.
(TÂL PARCIO)
GWEFAN MAP

Plas Llanelly

Adeilad Sioraidd gorau Cymru. Dewch i ddarganfod gwaddol teulu Stepney. Caffi, bwyty a siop roddion unigryw.
GWEFAN MAP

Canolfan Hamdden Llanelli

Cewch fynd am sesiwn o ymarfer corff yn y gampfa, ymuno â ffrindiau am gêm bêl-droed pump-bob-ochr neu wylio eich plant yn dysgu nofio. Mae croeso i bawb yng Nghanolfan Hamdden Llanelli.
GWEFAN MAP

Clwb Golff a Chlwb Gwledig Machynys

Cwrs golff modern 7,121 llath a ddyluniwyd gan Nicklaus, a fu eisoes yn gartref i wyth o bencampwriaethau.
GWEFAN MAP

Parc Arfordirol y Mileniwm

22 cilometr o arfordir ar hyd aber afon Llwchwr, wedi ei drawsnewid i greu amrywiaeth unigryw o atyniadau i dwristiaid, cynefinoedd bywyd gwyllt a chyfleusterau hamdden.
(AM DDIM).
GWEFAN MAP

Cylch Rasio Pen-bre

Y lleoliad pennaf ar gyfer rasio moduron yng Nghymru. Mae Cylch Rasio Pen-bre yn gartref i amrywiaeth eang o anturiaethau llosgi-rwber ac adloniant gydol y flwyddyn.
GWEFAN MAP

Y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Mae Pen-bre yn agos i Lwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae’n llwybr hir sy’n rhedeg o Lundain i Abergwaun! Gan gychwyn ym Mhen-bre, gallwch feicio gyda’r teulu ar hyd llwybr di-draffig ar hyd Parc Arfordirol y Mileniwm tuag at Borth Tywyn a thraeth Llanelli.

GWEFAN (yn cynnwys map)

Y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol
Parc Arfordirol y Mileniwm

Parc Howard

Cewch redeg o amgylch y parc hyfryd, mynd am bicnic neu fwydo’r hwyaid mewn amgylchedd dymunol.
(AM DDIM).
GWEFAN MAP

Parc y Scarlets

Rygbi’r undeb o’r safon uchaf. Cewch wylio tîm enwog y 'Scarlets' yn herio’r goreuon!
GWEFAN MAP

Coed Pen-y-bedd

Llwybrau cerdded hardd drwy’r coed, dafliad carreg o fynedfa Parc Gwledig Pen-bre.
(AM DDIM).
GWEFAN MAP

Play King

Canolfan chwarae dan do yw Play King, ac mae yno ardal chwarae meddal enfawr, llecyn chwaraeon ar wahân a llecyn gweithgareddau i blant bach. Hwyl i'r teulu cyfan.
GWEFAN MAP

Parc Sglefrio Ramps

Parc sglefrio 12,000 troedfedd sgwâr a chyfleusterau dan do ac awyr agored yn Llanelli yw Ramps, sy’ cynnwys amrywiaeth o rampiau. Mae hefyd yno siop sglefrio arbenigol, a chaffi sydd â lle i 60 o bobl os bydd chwant bwyd arnoch.
WEBSITE MAP

Parc Dŵr y Sandy

Llwybrau cerdded ar lan y llyn sy’n addas i’r teulu cyfan, gyda blodau gwyllt a digonedd o adar y môr a’r dŵr. Yn agos at draeth Llanelli ym Mharc Arfordirol y Mileniwm.
(TÂL PARCIO).
MAP

Castell y Strade

Mae nifer o ystafelloedd ffurfiol a moethus yn y Tŷ, ac mae yno gasgliad rhagorol o gelf oes Fictoria.
WEBSITE MAP

Cronfeydd Dŵr Lliedi

Llwybr cerdded llawn bywyd gwyllt ger cronfeydd dŵr Lliedi, yn harddwch Dyffryn y Swistir, i’r gogledd o Lanelli.
(AM DDIM).
MAP

Canolfan Adar y Gwlyptir

Dewch i weld ein fflamingos lliwgar, ewch i hela chwilod neu chwilota yn y pyllau. Cewch fwynhau gwylio’r adar o’n cuddfannau a mynd ar daith drwy’r warchodfa i weld ieir bach yr haf, gweision y neidr a mwy!
WEBSITE MAP

Glanyfferi

Pentref pysgota hynafol ar lannau aber Afon Tywi, ac iddo draeth hir ac euraid. Dacw Lansteffan yr ochr draw i'r aber, a’r Castell Normanaidd o'r 12fed ganrif ar y bryncyn gerllaw.
MAP

Tref Ganoloesol Cydweli

Saif tref Cydweli ar lannau afon Gwendraeth uwch Bae Caerfyrddin. Tref glan môr yw Cydweli, mewn lleoliad gwych i deithio i weld gorllewin Cymru, Parc Cenedlaethol Sir Benfro, Penrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog.

GWEFAN Y DREF MAP LLWYBRAU CERDDED

Harbwr a Thref Porth Tywyn

Galwch draw i Borth Tywyn, sydd ar Barc Arfordirol y Mileniwm. Mae yn y dref ddewis gwych o fwytai, caffis, tafarndai cyfeillgar, llefydd cludfwyd ac archfarchnad. Cewch ymweld â’r marina hardd neu ymlacio ar un o’r ddau draeth sydd ym Mhorth Tywyn!

GWEFAN MAP

Porth Tywyn

Siopa yn Llanelli

Mae'r farchnad dan do ar agor chwe diwrnod yr wythnos rhwng 8.30am a 5pm. Mae’n llawn dop o ddiwylliant Cymreig, ffrwythau a llysiau ffres a stondinau diddorol a defnyddiol. Gall siopwyr fanteisio ar yr amrywiaeth a'r dewis eang sydd ar gael. Hefyd, cynhelir marchnad awyr agored y dref bob dydd Iau a dydd Sadwrn rhwng 8.30am a 5pm.

CANOLFAN ADAR Y GWLYPTIR SINEMA PARC TROSTRE THEATR Y FFWRNES MAP O'R LLEOLIAD

Dod o hyd i ni

Manylion Cyswllt

01554 742424

Parc Gwledig Pen-bre,
Pen-bre, Llanelli,
Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.