• Rydych chi yma:
 • Aros
 • Rheolau a Rheoliadau’r Wersyllfa

Rheolau a Rheoliadau’r Wersyllfa

Rheolau a Rheoliadau’r Wersyllfa

Amser Cyrraedd: O 1.00pm ymlaen.
Amser Gadael: Cyn 12 ganol dydd.

Gwybodaeth Archebu Lle: Parc Gwledig Pen-bre, Pen-bre, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.
Rhif Ffôn: 01554 742424 option 1.
E-bost:

Gwybodaeth a Rheolau

Rydym eisiau i bawb gael arhosiad diogel a phleserus ym Mharc Gwledig Pen-bre a gofynnwn i'n holl gwsmeriaid ddilyn y rheolau a'r rheoliadau hyn.

Eich Cyfrifoldebau

Y sawl sy'n neilltuo lle sy'n gyfrifol am sicrhau bod pob aelod o'i griw, gan gynnwys unrhyw ymwelwyr, anifeiliaid anwes neu blant, yn cydymffurfio â'r rheolau a'r amodau neilltuo lle. Gwnewch yn siŵr fod pob aelod o'ch criw yn gyfarwydd â'r rheolau safle hyn.

Methu â chydymffurfio â'r Rheolau

Bydd methu â chydymffurfio â'r rheolau a'r rheoliadau a geir yn y daflen hon yn arwain at gymryd camau priodol h.y.

 • Rhybudd llafar gan staff y Cyngor;
 • Hysbysiad ysgrifenedig ffurfiol i adael y safle;
 • Gwrthod neilltuo lle yn y dyfodol;
 • Cyflwyno adroddiad ffurfiol i'r Heddlu.

Bydd y camau a gymerir yn adlewyrchu natur a difrifoldeb digwyddiad ac mae'n bosibl na fyddant yn dilyn y drefn a nodir uchod. Ni fydd unrhyw un y gofynnir iddo adael yn cael iawndal nac ad-daliad (er y bydd blaendaliadau ad-daladwy'n cael eu dychwelyd ar ôl derbyn ffob allwedd a chardiau mynediad yn ddiogel.) Os na ddychwelir ffobiau allwedd a chardiau mynediad, bydd y ffob allwedd yn cael ei ddileu o'r system.

Codir ffi o £5 y dydd hyd at werth y blaendal ar gwsmeriaid nad ydynt yn dychwelyd ffobiau allwedd a chardiau mynediad ar y diwrnod gadael. Os collir tocyn parcio neu ffob allwedd, ni fydd y blaendal ad-daladwy'n cael ei ddychwelyd a bydd y ffob allwedd yn cael ei ddileu o'r system er mwyn sicrhau na fydd unrhyw un sy'n dod o hyd iddo'n gallu dod i mewn i'r safle.

Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i wahardd unigolion rhag defnyddio'r Parc yn y dyfodol os derbynnir o leiaf 3 cwyn ysgrifenedig gan wersyllwyr eraill a gadarnheir gan staff y Cyngor. Yn ogystal, mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i wahardd unigolion os gwelir hwy'n gweithredu mewn ffordd sy'n niweidiol i'r parc neu les a diogelwch ymwelwyr eraill â'r parc a'i staff.

Mae'n rhaid talu am unrhyw ddifrod. Os na fyddwch yn symud eich carafán / cartref modur / pabell, bydd gan y Cyngor yr hawl i symud/storio'r cyfryw eitemau ac adennill y costau oddi wrthych. Ni fydd y Cyngor yn atebol am unrhyw anaf, ddifrod neu golled a achosir i unrhyw eitem o'r fath na'i chynnwys yn ystod y broses o'i symud a'i storio. Os bydd unrhyw unigolyn sy'n meddiannu'r safle yn cyflawni unrhyw drosedd neu gamwedd yn y Parc, mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i wahardd yr unigolyn hwnnw o'r Parc neu ganslo'r cytundeb i feddiannu'r safle. Bydd y cymal uchod hefyd yn berthnasol lle na chyflawnir trosedd ond lle mae gweithgareddau fel achosi niwsans, aflonyddu domestig, twrw ac ati yn arwain at ymchwiliad gan yr heddlu ar y safle. Os bydd cwsmeriaid yn sylwi ar unrhyw unigolion yn gosod pabell neu'n dod i mewn i'r safle gyda charafán ar ôl oriau agor, gofynnwn iddynt roi gwybod i Warden y Parc neu gysylltu â staff y Ganolfan Ymwelwyr neu staff Derbynfa'r Safle Gwersylla er mwyn iddynt fynd i'r afael â'r mater.

Iechyd a Diogelwch

Er eich cyfleustra a'ch diogelwch, mae prif gât fynediad y parc i gerbydau yn cael ei gweithredu â llaw yn ystod y dydd ac yn electronig gyda'r nos. Darperir ffobiau allwedd wrth gofrestru yn y Dderbynfa neu'r Ganolfan Ymwelwyr. Rhaid peidio â rhwystro'r gât ar unrhyw adeg er mwyn atal mynediad heb awdurdod. Ni ddylai gwersyllwyr roi mynediad i unrhyw un nad oes ganddo ffob allwedd ar unrhyw adeg, oherwydd y bydd pob cwsmer cofrestredig wedi cael un. Mae'n rhaid i'r holl wersyllwyr ddangos hawlen, y caiff Wardeiniaid y Parc ei harchwilio ar unrhyw adeg.

Dod i Mewn i'r Safle

Dylai gyrwyr sy'n cyrraedd prif gât y parc roi eu ffob allwedd o flaen y darllenydd, sydd wedi'i osod ar yr uned talu ac arddangos ar ochr dde'r ffordd fynediad. Yna bydd y gât yn agor. RHAID I YRWYR BEIDIO â mynd trwy'r gât hyd nes y bydd wedi AGOR YN LLAWN ac wedi gorffen symud. Wrth fynd i mewn i'r parc, RHAID I YRWYR BEIDIO Â STOPIO hyd nes y bydd eu cerbyd a charafán yn gwbl glir o ardal y gât ac wedi mynd heibio i'r marciau STOP ar y ddaear.

Mynd Allan o'r Safle

Wrth adael y parc, bydd y gât yn agor yn awtomatig wrth i gerbyd nesáu. Wrth i'r gât 3+ metr o hyd agor i fyny, rhaid i yrwyr sicrhau eu bod yn stopio wrth y llinell STOP sydd wedi'i lleoli ar bellter diogel o'r gât gan ganiatáu iddi agor yn ddirwystr. Unwaith eto, RHAID I YRWYR BEIDIO â mynd trwy'r gât hyd nes y bydd wedi AGOR YN LLAWN ac wedi gorffen symud.

Bydd y gât wrth fynedfa'r safle gwersylla'n cael ei chloi am 22.00 o'r gloch. Bydd angen i bob cerbyd sy'n dymuno dod i mewn ar ôl yr adeg hon barcio yn yr ardal barcio ddynodedig.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadw'r hawl i gyflwyno mesurau diogelwch ychwanegol ar unrhyw adeg ac i roi gwybod i gwsmeriaid sy'n aros ar y safle yn unol â hynny. Yn arbennig, yn ystod adegau brig, gallai'r ardal sy'n cynnwys y cawodydd gael ei chloi am 20.00 o'r gloch, gan ailagor am 08.00 o'r gloch, er mwyn atal loetran yn y bloc amwynderau yn y nos.

Cerbydau

Er mwyn sicrhau diogelwch, mae'n rhaid i chi roi manylion cofrestru eich cerbyd i ni. Caniateir un car yn unig fesul llain. Codir ffi o £5.00 y noson am geir ychwanegol. Mae'n rhaid i gerbydau ychwanegol barcio yn yr ardaloedd parcio dynodedig. Gofynnir i yrwyr gadw at derfyn cyflymder o 5mya(8km/h) ym mhob rhan o'r safle gwersylla a 15mya o fewn ffiniau'r parc. Cofiwch yrru'n ddiogel bob amser. Gallai unrhyw un sy'n gyrru'n beryglus gael rhybudd a gellid gofyn iddo adael y safle. Ceir rheol lem Dim Cerbydau yn yr Ardal Bebyll. Caniateir i wersyllwyr ollwng eu Hoffer Gwersylla ac yna parcio eu ceir yn yr ardal barcio ddynodedig. Dim ond gyrwyr â thrwydded lawn ac yswiriant a gaiff yrru yn y Parc ac mae'n rhaid dilyn Rheolau'r Ffordd Fawr. Gwaherddir gyrwyr sy'n dysgu a beiciau cwad/sgwteri modur (heblaw am sgwteri i'r anabl) yn llwyr o fewn ffiniau'r parc. Ni chaniateir unrhyw gerbyd modur, beic modur nac ôl-gerbyd sydd heb ei drethu neu nad yw'n addas i'r ffordd fawr. Mae'n rhaid i wersyllwyr beidio ag atgyweirio unrhyw garafán/cerbyd/beic modur na'i thynnu/dynnu'n ddarnau heb ganiatâd ysgrifenedig gan y Cyngor. Ni chaniateir faniau cludo a cherbydau masnachol.

Beiciau

Mae'n rhaid i feiciau gael eu reidio gyda gofal a sylw dyladwy o fewn y parc gwledig. Mae hyn yn cynnwys aros ar y prif lwybr yn ardal goetir y Parc, teithio'n ofalus ac ildio i gerddwyr. Mae'n rhaid i feicwyr beidio â reidio yn y nos ac mae'n rhaid iddynt gadw at derfyn cyflymder 5mya y safle gwersylla. Rydym hefyd yn argymell bod offer diogelwch priodol yn cael ei wisgo wrth feicio yn y Parc.

Gweithgareddau Cyfyngedig

 • Ni chaniateir unrhyw gemau pêl (pêl-droed/criced/pêl fas/hoci ac ati) yn y safle, oherwydd y gallant darfu ar lonyddwch pobl eraill ac achosi difrod i eiddo. Mae'r Maes Gemau ar gael i'r diben hwn.
 • Dim ymarfer golff, gan gynnwys swingiau ymarfer heb beli golff;
 • Dim rhaffau ac ati i swingio ar goed;
 • Dim balwnau dŵr na gynnau dŵr o fewn y bloc amwynderau;
 • Dim bwyta nac yfed o fewn y bloc amwynderau;
 • Dim byrddau sgrialu, sglefroliau na sgwteri; a
 • Dim pyllau padlo na sleidiau dŵr.

Plant

Mae rhieni neu warcheidwaid yn gyfrifol am weithredoedd eu plant a'u diogelwch bob amser tra'u bod yn y Parc.

 • Rydym yn deall y gallai plant fod yn gyffrous ynglŷn â bod oddi cartref, ond pwysleisiwn na ddylai fod unrhyw sŵn cyn 8.00am nac ar ôl 10.00pm, er mwyn peidio â tharfu ar bobl eraill.
 • Mae'n rhaid i blant (o dan 16 oed) BEIDIO â chael eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y parc. Gofynnir i rieni gadw eu plant dan reolaeth bob amser a PHEIDIO â chaniatáu iddynt chwarae yn y bloc amwynderau neu o'i amgylch na difrodi eiddo'r parc.
 • Mae'n rhaid i riant/gwarcheidwad fynd gyda phlant o dan 10 oed pan fyddant yn defnyddio'r bloc amwynderau a dylent gael eu goruchwylio gan oedolyn cyfrifol pan fyddant yn defnyddio unrhyw un o gyfleusterau'r parc, nid dim ond er mwyn eu diogelwch eu hunain ond i reoli eu hymddygiad hefyd.

Sylwer fod y Maes Chwarae Antur ar gyfer plant 12 oed ac iau yn unig ac na chaniateir i blant fynd i mewn i'r safle pan fydd ar gau.

 • Gofynnir i chi barchu lleiniau gwersyllwyr eraill, a pheidio â'u croesi na gadael i'ch plant chwarae ynddynt neu o'u hamgylch na gadael eu heiddo (gan gynnwys beiciau) o gwmpas y lle. (Mae hyn yn cynnwys ffyrdd).
 • Er mwyn sicrhau diogelwch, rhaid peidio â chaniatáu i blant chwarae'n agos i gât fynediad y safle gwersylla.

Plant ar Goll

Os bydd plentyn yn mynd ar goll, dylai rhieni neu warcheidwaid gysylltu â'r gwasanaethau brys os teimlant fod angen gwneud hynny. Cysylltwch ag unrhyw aelod o staff a fydd yn eich cynorthwyo hyd nes y bydd y gwasanaethau brys yn cyrraedd neu y deuir o hyd i'r plentyn.

Anifeiliaid Anwes

Mae croeso i anifeiliaid anwes, ond mae'r amodau canlynol yn berthnasol:

 • Ni ddylid gadael ci/cŵn y teulu dan reolaeth plant bach.
 • Pan na fydd unrhyw un yn eich uned, peidiwch byth â gadael eich ci wedi'i glymu neu ar dennyn sy'n ymestyn y tu hwnt i ffin eich llain na gadael anifail anwes yn eich carafán, pabell, cysgodlen neu gerbyd am gyfnodau hir.
 • Mae'n rhaid i berchenogion cŵn sicrhau nad yw eu hanifeiliaid anwes yn aflonyddu ar ddefnyddwyr eraill y safle. Ni fydd cyfarth gormodol yn cael ei oddef am resymau iechyd a hylendid amlwg.
 • Mae'n rhaid i faw damweiniol gael ei glirio ar unwaith a'i roi yn y biniau a ddarperir. Gellir gofyn i unrhyw un nad yw'n glanhau ar ôl ei gi adael y parc a rhoddir dirwy iddo.
 • Os bydd ci'n cnoi unigolyn arall, rhoddir gwybod i'r awdurdod priodol ac ymchwilir i'r mater yn unol â hynny.

Diogelwch rhag Tân

NI chaniateir tanau agored o unrhyw ddisgrifiad. Bydd unrhyw un sy'n ymgymryd â gweithgareddau sy'n difrodi'r tir neu amgylchedd y parc yn cael ei drin yn unol â'r manylion a amlinellir yn yr adran DIFFYG CYDYMFFURFIO Â'R RHEOLAU

Mae ffïoedd ailgodi tâl yn berthnasol i ddiffoddyddion tân sy'n cael eu rhyddhau. Mae'n anghyfreithlon defnyddio offer ymladd tân ar gyfer unrhyw ddiben heblaw ymladd tanau, a gallai unigolion sy'n gyfrifol am wneud hyn gael eu gwahardd o'r safle. Mae'n rhaid i ddiffoddydd tân fod ym mhob carafán. Caiff staff y parc ofyn am gael gweld diffoddyddion tân ar unrhyw adeg.

Os bydd tân mewn carafán neu babell neu yn y bloc amwynderau:

 • Gwnewch yn siŵr fod pawb yn gadael y safle.
 • Seiniwch y larwm.
 • Ffoniwch y Frigâd Dân (999) o'r ffôn agosaf neu gan ddefnyddio ffôn symudol.

Sŵn / Ymddygiad

Disgwyliwn i bawb ddangos cwrteisi a pharch at garafanwyr a gwersyllwyr eraill, a bod yn ystyriol ohonynt, bob amser. Ni fydd sŵn gormodol, iaith anweddus nac ymddygiad afreolus neu fygythiol yn cael eu goddef.

Dylai setiau teledu, radios a stereos gael eu defnyddio'n ystyriol yn ystod y dydd ac ni ddylai fod modd eu clywed y tu allan i'ch carafán, cartref modur neu babell rhwng 10:00pm ac 8:00am, pryd y dylid bod yn dawel. Ni ddylid chwarae offerynnau cerdd na gweithredu systemau sain mewn ceir rhwng yr amserau hyn ychwaith. Ni chaniateir generaduron petrol/diesel heb ganiatâd o flaen llaw gan staff y Safle Gwersylla.

Ysmygu

Mae'r holl adeiladau yn y parc yn amwynderau dim ysmygu. Dylid diffodd bonion sigarét a'u rhoi yn y biniau a ddarperir. Gallai ysmygu mewn unrhyw adeilad arwain at gymryd camau ffurfiol gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Alcohol

Ni ddylid yfed alcohol mewn mannau cyhoeddus yn y safle (dim ond ym mhreifatrwydd eich pabell//carafán). Gallai unrhyw achos o dorri'r rheol hon arwain at gymryd camau ffurfiol gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Gan fod y parc yn fan cyhoeddus, bydd pobl sy'n yfed a gyrru'n cael eu herlyn ac ni fydd yfed o dan oedran yn cael ei oddef.

Sylweddau Anghyfreithlon / Arfau Ymosodol

Ni cheir dod ag unrhyw sylweddau anghyfreithlon nac arfau ymosodol i mewn i'r parc. Bydd pob eitem y bernir ei bod yn arf ymosodol (pennau laser/catapyltau/gynnau tanio tegan gan gynnwys gynnau BB ac ati) yn cael ei hatafaelu. Os darganfyddir unrhyw sylweddau anghyfreithlon, gofynnir i'r heddlu ymdrin â'r mater ar unwaith.

Dronau

Gwaherddir defnyddio dronau o fewn y safle gwersylla heb ganiatâd o flaen llaw gan reolwyr y parc.

Defnyddio Safleoedd

Mae'n rhaid i'r holl offer, fel dyfeisiau nwy a thrydan, cerbydau, offer gwersylla ac ati, a gyflenwir neu a ddefnyddir gan wersyllwyr gydymffurfio â rheoliadau'r Llywodraeth a'r holl ofynion diogelwch. Mae'n rhaid i wersyllwyr beidio â gwerthu, neilltuo nac isosod eu hawl i gadw carafán/pabell yn y safle. Mae’r safle hwn at ddefnydd personol yn unig. Ni chaiff unrhyw garafán/pabell ddangos unrhyw fath o hysbyseb, llun, poster na slogan heblaw am blaciau neu drosluniau'r gweithgynhyrchwr. Caniateir atalfeydd gwynt a chysgodlenni cyn belled â'u bod yn cael eu cadw ymhell oddi wrth leiniau cyfagos. Caniateir pebyll o fewn yr ardal bebyll ddynodedig yn unig, er bod pebyll "cysgodi" yn cael eu caniatáu mewn cysgodlenni.

Mae'n rhaid i wersyllwyr gadw eu llain a'r cyfleusterau'n lân ac yn daclus yn ystod eu harhosiad a gadael y llain a'r cyfleusterau yn eu cyflwr gwreiddiol. Mae'n rhaid i wersyllwyr sicrhau nad oes unrhyw rwystrau ar lwybrau neu ffyrdd ac NAD yw deunydd gwastraff yn cael ei storio o dan garafannau.

Barbeciwiau

Caniateir barbeciwiau a gynlluniwyd at y diben yn unig cyn belled ag nad ydynt yn aflonyddu ar bobl eraill. Mae'n rhaid i'r rhain sefyll ar eu pennau eu hunain a bod â chlawr amddiffynnol a giard o'u hamgylch i atal llwch rhag chwythu. Mae'n rhaid i chi ddiffodd barbeciwiau cyn mynd i'r gwely am y nos. Os bydd llwch yn difrodi cerbydau neu eiddo gwersyllwr arall, bydd angen i'r mater gael ei ddatrys rhwng y ddau barti dan sylw. NI chaniateir defnyddio barbeciwiau tafladwy yn y Parc Carafannau oni bai eu bod 300mm (1 droedfedd) oddi ar y tir oherwydd eu bod yn llosgi glaswellt ac yn achosi perygl. Darperir byrddau picnic gyda griliau ynddynt ledled y Parc ar gyfer y math hwn o farbeciw.

Rheoli Plâu

Os sylwch ar gynnydd sydyn mewn fermin neu unrhyw nythod picwns, rhowch wybod i staff y parc ar unwaith er mwyn iddynt fynd i'r afael â'r broblem.

Rhoi gwybod am Ddamweiniau neu Argyfyngau

Rhowch wybod i staff y Ganolfan Ymwelwyr neu Dderbynfa'r Safle Gwersylla am unrhyw ddamweiniau/digwyddiadau ar unwaith fel y gellir eu cofnodi.

Defnyddio Cyfleusterau ac Amwynderau

Trydan

Y cwsmer sy'n gyfrifol am sicrhau bod y cebl trydan prif gyflenwad o'r man rhyng-gysylltu i'r uned yn ddiogel, ac felly hefyd gosodiad yr uned ei hun.

Mae'r mannau rhyng-gysylltu'n cydymffurfio â Safon Brydeinig BS EN 60309-2. Bydd angen i'ch gwifren gysylltu fod â phlwg sy'n cyfateb i'r soced hwn a chysylltydd sy'n cyfateb i'r fewnfa i'ch uned, sydd ill dau'n cydymffurfio â BS EN 60309-2.

Dylech bob amser ddatod clymau yn y cebl cyflenwi er mwyn ei atal rhag gordwymo. Ni argymhellir defnyddio ail gebl, ond os caiff ei ddefnyddio mae'n rhaid iddo gael ei osod â'r un plwg a chysylltydd o safon BS EN 60309-2. Dylai'r cysylltiad rhwng y ddau gebl fod wedi'i godi oddi ar y tir. Peidiwch â defnyddio uniadau cebl wedi'u cysylltu â thâp na phlygiau a socedi cartref 13A arferol o dan unrhyw amgylchiadau. Pan fyddwch yn barod i gysylltu â'ch rhyng-gysylltiad, gwnewch yn siŵr fod yr RCD wedi'i diffodd ac yna gallwch gysylltu eich rhyng-gysylltiad â'ch uned. System drydan 10 amp yn unig a geir yn y parc, felly ni chaniateir defnyddio dyfeisiau trydanol y cartref fel tegelli a gwresogyddion.

Cyflenwadau Dŵr

Mae'n rhaid peidio â gwastraffu dŵr. Rhowch wybod i staff y parc am unrhyw ollyngiadau dŵr. Gwaherddir defnyddio pibelli dŵr. Mae peipiau dŵr wedi'u lleoli mewn mannau cyfleus o amgylch y safle gwersylla gydag arwydd "dŵr yfed" "arnynt". Ni chaniateir golchi ceir a charafannau. Ni chaniateir defnyddio pyllau padlo / sleidiau dŵr. Darperir dŵr twym yn y bloc amwynderau. Fodd bynnag, gall cyflenwad dŵr twym y sinciau fod yn gyfyngedig pan fyddant yn cael eu defnyddio'n aml. Cysylltwch â staff y parc os na fydd y dŵr yn twymo o gwbl.

Cyfleusterau Golchi Llestri a Dillad

Ni ddarperir unrhyw gyfleusterau golchi dillad ar hyn o bryd.

Darperir cyfleusterau golchi llestri yn y bloc amwynderau.

Ni ddylid mynd â dŵr twym mewn cynwysyddion o'r bloc amwynderau.

Am resymau diogelwch, peidiwch â chodi leiniau dillad dros dro yn y parc na hongian dillad ar goed na rhwng carafannau, pebyll neu gerbydau. Defnyddiwch y math sy'n bachu ar ffenestri yn unig.

Gweithrediadau Glanhau

Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i gau rhannau o'r bloc amwynderau neu'r bloc cyfan ar adegau penodol tra bod dyletswyddau glanhau neu waith cynnal a chadw'n cael eu gwneud. Arddangosir amserau glanhau arferol (yn amodol ar feddiannaeth a gweithrediadau). Pan fydd gwaith glanhau'n cael ei wneud, bydd drysau priodol yn cael eu cloi ac arwyddion yn cael eu harddangos. Cysylltwch â staff y parc os bydd angen mwy o bapur tŷ bach rhwng adegau glanhau.

Gwaredu Gwastraff

Mae gennym ni amrywiaeth o fywyd gwyllt yn y parc, felly gofynnir i wersyllwyr roi eu sbwriel yn y biniau a ddarperir a chadw ardaloedd biniau'n lân ac yn daclus.

Sbwriel Cyffredinol

Mae'n rhaid rhoi sbwriel mewn bag a'i waredu yn y biniau a ddarperir. Caiff y rhain eu gwacáu'n rheolaidd. Peidiwch â gadael gweddillion bwyd 'allan i'r adar' oherwydd y bydd hyn yn denu fermin.

Gwastraff Cemegol

Mae'n rhaid i'r holl wastraff tŷ bach cemegol gael ei fflysio i lawr y cyfleuster llifddor, sydd wedi'i leoli'n agos i'r bloc amwynderau. Gofynnir i gwsmeriaid rinsio'r cyfleuster llifddor gan ddefnyddio'r tap a ddarperir ar ôl ei ddefnyddio.

Ailgylchu

Yn rhan o'n 'Polisi Gwyrdd', gellir ailgylchu deunyddiau yn y biniau dynodedig sydd wedi'u lleoli o amgylch y safle gwersylla: gwydr, caniau/tuniau a photeli plastig. Caiff y biniau hyn eu gwacáu'n rheolaidd. Peidiwch â rhoi bagiau plastig nac eitemau na ellir eu hailgylchu yn y biniau hyn oherwydd y bydd hynny'n halogi'r cynnwys ac mae'n bosibl y gwrthodir eu casglu.

Gwastraff Glanweithiol

Darperir biniau glanweithiol yn yr holl dai bach i fenywod ac yn y tai bach i bobl anabl o'r ddau ryw. Darperir biniau cewynnau yn y bloc tŷ bach ar gyfer newid cewynnau. Defnyddiwch y biniau hyn a pheidiwch â fflysio papur sychu dwylo, cewynnau na chynhyrchion misglwyf i lawr tai bach oherwydd y gall hyn achosi iddynt flocio.

Torri'r Borfa

Caiff gwair ei dorri o fis Ebrill i fis Hydref. Bydd gwair yn cael ei dorri o amgylch pebyll a chysgodlenni. O ganlyniad, gofynnir i wersyllwyr, yn enwedig plant, gadw draw oddi wrth beiriannau. Cofiwch sychu gwair oddi ar eich traed cyn mynd i mewn i'r bloc amwynderau neu bydd y lloriau'n mynd yn frwnt yn gyflym iawn.

Negeseuon Ffôn / Danfoniadau

Ni ellir trosglwyddo negeseuon ffôn (oni bai eu bod yn rhai brys). Bydd llythyrau a pharseli ac ati yn cael eu derbyn yn y dderbynfa a'u dal i'w casglu, ond ni fydd y Cyngor yn ymrwymo i roi gwybod i'r derbyniwr.

Ymwelwyr

Codir ffi barcio ar y gyfradd arferol ar ymwelwyr â'r safle. Ni chaniateir ymwelwyr ar ôl 10.00pm.

Eiddo Coll

Mae'n rhaid rhoi gwybod am unrhyw eitem sy'n cael ei cholli neu ei chanfod ar y safle a'i rhoi i staff y Ganolfan Ymwelwyr neu Dderbynfa'r Safle Gwersylla. Gall eiddo a adawyd gael ei gasglu neu gellir trefnu iddo gael ei ddychwelyd trwy dalu ffi trafod a gweinyddu o £5 o flaen llaw ynghyd â thâl post a phecynnu. Ar ddiwedd y tymor, bydd yr holl eiddo sydd heb ei hawlio'n cael ei roi i siop elusen leol.

Atyniadau'r Parc

Bydd atyniadau'r parc ar gael drwy gydol eich arhosiad, ond mae'n rhaid i chi sicrhau bod holl aelodau eich criw yn dilyn y rheolau ar gyfer eu defnyddio e.e. terfynau oedran. Sylwer fod rhai o gyfleusterau'r parc ar agor am gyfnod byrrach y tu allan i'r tymor brig.

Atyniadau Lleol

Arddangosir manylion gwasanaethau defnyddiol a mannau diddorol i ymweld â hwy ar yr hysbysfwrdd, sydd wedi'i leoli yn y bloc amwynderau. Rydym yn siŵr y byddwch yn mwynhau eich gwyliau hyd yn oed yn fwy trwy archwilio ein hamgylchedd lleol. Gellir cael rhagor o wybodaeth o'r Ganolfan Ymwelwyr.

GCYNFASAU LLAWR

Cynfasau llawr anadladwy yn unig a ganiateir ac mae'n rhaid peidio â gosod rygiau / matiau arnynt. Ni chaniateir gwresogyddion chwythu trydanol mewn cysgodlenni.

Egwyddorion Peidio â Gadael Ôl

Mae'r ymgyrch 'Peidio â Gadael Ôl' yn amlinellu moeseg i helpu canolfannau, tywyswyr, hyfforddwyr a phobl sy'n hoffi'r awyr agored fel ei gilydd i:

 • Gwerthfawrogi'r amgylchedd naturiol;
 • Deall effaith eu gweithgareddau;
 • Eu galluogi i wneud penderfyniadau i leihau'r effaith honno gymaint â phosibl; a
 • Mwyhau eu gweithgareddau mewn ffordd gynaliadwy.

Dylai ymwelwyr â'r Parc gofio ei 7 prif egwyddor h.y.

 • Cynllunio o flaen llaw a pharatoi;
 • Teithio a gwersylla ar dir cadarn;
 • Gwaredu gwastraff yn briodol;
 • Gadael pethau yn eu cyflwr gwreiddiol;
 • Lleihau effeithiau tân gymaint â phosibl;
 • Parchu anifeiliaid fferm a bywyd gwyllt; a
 • Bod yn ystyriol o bobl eraill.

Mae'n syml iawn arfer unrhyw un o'r egwyddorion moeseg Peidio â Gadael Ôl: Gwnewch hi'n anodd i bobl eraill eich gweld neu eich clywed a PHEIDIWCH Â GADAEL ÔL o'ch ymweliad.

Sylwadau / Cwynion Cwsmeriaid

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau neu os bydd gennych unrhyw ymholiadau yn ystod eich arhosiad, bydd ein staff ar y safle yn falch o'ch cynorthwyo. Croesawn eich sylwadau a / neu awgrymiadau ar unrhyw agwedd ar weithrediad y parc ac mae ffurflenni sylwadau ar gael yn swyddfa'r dderbynfa ac yn y Ganolfan Ymwelwyr. Mae llyfr ymwelwyr ar gael yn y Ganolfan Ymwelwyr hefyd.

Gofynnir i wersyllwyr dynnu sylw'r Cyngor yn arbennig at unrhyw faterion diogelwch neu offer diffygiol. Gofynnir i wersyllwyr ystyried pobl eraill ar y safle a pheidio â gwneud unrhyw beth a allai leihau eu mwynhad.

Materion Cyfreithiol

Niwed i'r Safle

Bydd unrhyw un sy'n cael ei ddal yn difwyno neu'n achosi difrod i unrhyw adeiladau, offer neu eiddo yn y parc yn cael ei droi allan ar unwaith a'i erlyn. Bydd y sawl sy'n hurio'r llain yn gyfrifol am unrhyw ddifrod/toriadau/colled a achoswyd ganddo ef neu ei ymwelwyr i'r llain, unrhyw rai o gyfleusterau'r parc neu eiddo gwersyllwyr eraill, a chodir tâl arno ef am y cyfryw ddifrod/toriadau/colled. Bydd yr holl gostau'n cael eu codi ar huriwr y llain.

Colled, Difrod ac Anaf

Gadewir eich cerbydau a'u hategolion a'u cynnwys ar eich menter eich hun. Ni fydd Cyngor Sir Caerfyrddin, ei staff na'i asiantau yn atebol am golled neu ladrad unrhyw eiddo, na difrod iddo, tra ei fod ym Mharc Gwledig Pen-bre, nac am unrhyw anaf, damwain neu anffawd i unrhyw unigolyn yn y parc, oni bai yr achoswyd neu y cyfrannwyd at hynny gan unrhyw esgeulustod neu ddiffyg ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin neu ei weithwyr. Mae'n rhaid i gwsmeriaid sicrhau bod eu heiddo'n ddiogel ac wedi'i yswirio'n llawn rhag unrhyw ddigwyddiad annisgwyl.

Amodau Neilltuo Lle

Mae'n rhaid i bob cwsmer gydymffurfio â'n hamodau neilltuo lle (y darperir copi ohonynt ar yr adeg neilltuo lle, ac sydd ar gael yn y Ganolfan Ymwelwyr). Yn arbennig, caniateir cyrraedd o 1.00pm ymlaen, ond mae'n rhaid gadael pob safle erbyn 12 ganol dydd ar y diwrnod gadael.

AMODAU NEILLTUO LLE YN Y WERSYLLFA

Rhifau Ffôn Defnyddiol:

E-bost -
Canolfan Ymwelwyr Parc Gwledig Pen-bre - 01554 742424 opsiwn 1.
Warden Nos (rhif ffôn symudol) hyd at 20.00 o'r gloch - 07791 010 480.
Canolfan Groeso Sir Gaerfyrddin - 01554 777744
Gorsaf Heddlu Porth Tywyn - 01267 222020.

Gofynnir i wersyllwyr ystyried pobl eraill ar y safle a pheidio â gwneud unrhyw beth a allai leihau eu mwynhad.

Archebu ar-lein...

Caravan and Camping in Carmarthenshire

Syniadau ynghylch Carafanio a Gwersylla yn Sir Gaerfyrddin

Nid anodd yw gweld pam fod gwyliau mewn carafán mor boblogaidd. Mae’n cynnig hyblygrwydd a rhyddid llwyr, gan ganiatáu ichi fynd ble bynnag y dymunwch, pryd bynnag y dymunwch.
DARLLEN MWY

Defnyddiol...

Dod o hyd i ni

Manylion Cyswllt

01554 742424

Parc Gwledig Pen-bre,
Pen-bre, Llanelli,
Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.